TRIATEL

APSTIPRINĀTI

ar AS „Telekom Baltija”

valdes priekšsēdētāja rīkojumu

2018.gada 24.aprīlī 

 

AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīklA

elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas

vispārējie noteikumi

 

Noteikumi

stājas spēkā ar 2018. gada 25. maiju

 

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla, kas sastāv no šādiem AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkliem: publiskais mobilais elektronisko sakaru tīkls, publiskais fiksētais elektronisko sakaru tīkls un publiskais datu pārraides elektronisko sakaru tīkls, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas un lietošanas vispārējo kārtību.

Šie noteikumi ir attiecināmi uz visiem AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem, t.sk. publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem, publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem un publiskā datu pārraides elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem.

1.2. Šo noteikumu neatņemama sastāvdaļa ir arī attiecīgi:

1.2.1. AS „Telekom Baltija” publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas speciālie noteikumi un/vai

1.2.2. AS „Telekom Baltija” publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas speciālie noteikumi un/vai

1.2.3. AS „Telekom Baltija” publiskā datu pārraides elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas speciālie noteikumi.

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, TRIATEL un Abonents vadās no noteikumiem, kas norādīti šo noteikumu 1.2.1., 1.2.2. un/vai 1.2.3.punktā.

1.3. Šajos noteikumos lietotie termini:

Abonents – fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru ir noslēgts Līgums.

Avanss – naudas summa, kuru Abonents iemaksā kā priekšapmaksu par TRIATEL sniegtajiem Pakalpojumiem. Samaksa par saņemtajiem Pakalpojumiem notiek, samazinot Abonenta iemaksāto priekšapmaksu par summu, kas maksājama TRIATEL par saņemtajiem Pakalpojumiem.

Depozīts – naudas summa, kuru Abonents iemaksā kā maksājumu saistību izpildes nodrošinājumu.

Dīleris – fiziskā vai juridiskā persona, kas uz TRIATEL rakstveida pilnvarojuma pamata veic Līguma noslēgšanas procedūru.

Galiekārta – iekārta (piemēram, mobilais telefons, modems u.c.), kas paredzēta tieši vai netiešai pieslēgšanai Tīklam un kas nodrošina Abonentiem iespēju izmantot Pakalpojumus.

Kredītlimits – TRIATEL noteiktais Pakalpojumu apjoms naudas izteiksmē, ko TRIATEL sniedz Abonentam uz pēcapmaksas noteikumiem. Kredītlimits ietver sevī maksu par kārtējā mēneša sarunām, lejupielādēto un augšupielādēto datu apjomu, papildpakalpojumiem, kā arī neapmaksātos rēķinus par iepriekšējo periodu.

Līgums – rakstiska vienošanās, kas noslēgta starp TRIATEL no vienas puses un Abonentu no otras puses par Pieslēgumu un Pakalpojumu izmantošanu, tajā skaitā visi līguma pielikumi, šie vai speciālie noteikumi, kā arī citi TRIATEL un Abonenta savstarpējo saistību dokumenti, tieši saistīti ar Pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu.

Nepārvarama vara – faktori, kas ir ārpus TRIATEL kontroles un traucē TRIATEL pildīt līgumsaistības, t.sk., bet ne tikai: dabas stihijas, karadarbība, streiki, sabiedriskās kārtības traucējumi, elektroapgādes traucējumi, traucējumi citu elektronisko sakaru tīklu darbībā, valsts un pašvaldības institūciju noteikti aizliegumi, ierobežojumi un cita veida rīcība, trešo personu rīcība.

Norēķinu periods – laika posms (kalendārais mēnesis), par kuru Abonents saņem Rēķinu.

Pakalpojumi – elektronisko sakaru pakalpojumi, kurus sniedz TRIATEL.

Parole – Abonenta izvēlēta burtu un/vai ciparu kombinācija, kuru nosaucot Abonents var saņemt informāciju par izmantotajiem Pakalpojumiem un pieslēgt/atslēgt TRIATEL noteiktos pakalpojumus un / vai papildpakalpojumus, zvanot TRIATEL klientu apkalpošanas dienestam. Abonents ir atbildīgs par paroles neizpaušanu trešajām personām.

Pieslēgums – pieslēgums Tīklam, kas nodrošina Abonentam iespēju izmantot Pakalpojumus.

Regulators – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

Rēķins – norēķinu dokuments, kas satur informāciju par Abonenta saņemtajiem Pakalpojumiem, to apjomiem un maksu.

Speciālie noteikumi – AS „Telekom Baltija” publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas speciālie noteikumi, AS „Telekom Baltija” publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas speciālie noteikumi un AS „Telekom Baltija” publiskā datu pārraides elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas speciālie noteikumi.

Tīkls – TRIATEL elektronisko sakaru tīkls (publiskais mobilais, publiskais fiksētais un publiskais datu pārraides tīkls).

TRIATEL – AS „Telekom Baltija” (vienotais reģistrācijas numurs 40003454545).

TRIATEL mājas lapawww.triatel.lv.

1.4. Šo noteikumu 1.3.punktā norādītie termini lietojami gan šajos noteikumos, gan arī Speciālajos noteikumos.

1.5. Šie noteikumi, Speciālie noteikumi, kā arī to grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un ir saistoši TRIATEL un visiem Abonentiem.

1.6. Grozījumi šajos un Speciālajos noteikumos tiek rakstiski individuāli darīti zināmi Abonentiem 30 (trīsdesmit) dienas pirms to spēkā stāšanās. Abonents ir piekritis grozījumiem šajos un Speciālajos noteikumos, ja 7 (septiņas) dienas pirms to spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis TRIATEL rakstisku iesniegumu par iebildumiem sakarā ar grozījumiem. TRIATEL ir tiesīgs veikt Abonentam labvēlīgas izmaiņas šajos un Speciālajos noteikumos, Abonentu par to nebrīdinot.

1.7. Tīkls ir TRIATEL īpašums un TRIATEL lieto nacionālos resursus (numerācijas diapazonus, īsos kodus, frekvenču joslas u.tml.) Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

1.8. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanos visi TRIATEL iepriekš noslēgtie Līgumi ar Abonentiem paliek spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā šiem un Speciālajiem noteikumiem. Minētie noteikumi attiecināmi arī uz tiem Līgumiem par Pakalpojumiem, kas noslēgti pirms minēto noteikumu stāšanās spēkā, ja vien Abonents ir bijis par to individuāli rakstiski brīdināts saskaņā ar Noteikumu 1.6.punktu.

1.9. Ja kāds no šo noteikumu un/vai Speciālo noteikumu punktiem ir vai kļūst pretrunā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, tas nav par iemeslu pārējo minēto noteikumu punktu neievērošanai vai Līguma izbeigšanai.

1.10. TRIATEL un Abonenta attiecības un/vai saistības, kuru regulējums nav ietverts šajos un Speciālajos noteikumos, kā arī nav atsevišķi atrunātas Līgumā, tiek risinātas un ievērotas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajam.

 

2. Līguma noslēgšana

2.1. Lai kļūtu par Abonentu, fiziskā vai juridiskā persona slēdz rakstveida Līgumu ar TRIATEL par Pakalpojumu saņemšanu.

2.2. Līguma noslēgšanai nepieciešams:

2.2.1. fiziskai personai:

 • ne mazāk kā 18 gadu vecums;
 • Latvijas Republikas pilsoņa vai nepilsoņa pase, vai personas apliecība.

2.2.2. juridiskai personai:

 • reģistrācijas apliecības oriģināls (tā kopija paliek TRIATEL);
 • pilnvarojums noslēgt Līgumu (un jāiesniedz oriģināls vai apliecināta kopija);
 • pilnvarotās personas pase, vai personas apliecība.

2.2.3. nepieciešamības gadījumā citi dokumenti (piemēram, ārvalstu personām ir jāuzrāda derīga uzturēšanās atļauja).

2.3. TRIATEL ir tiesības atteikt slēgt Līgumu, ja:

2.3.1. fiziskā vai juridiskā persona neuzrāda un/vai neiesniedz TRIATEL pieprasīto informāciju un/vai dokumentus;

2.3.2. saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem fiziskajai personai vai juridiskās personas pārstāvim (fiziskajai personai) nav rīcībspējas, bet juridiska persona ir likvidēta, vai ir pieejama informācija par personas iespējamo maksātnespēju, par tās bankrotu, vai personas dati ir ievietoti publiski vai privāti pieejamā parādnieku datu bāzē;

2.3.3. Abonentam ir nenokārtotas saistības pret TRIATEL, t.sk. parādsaistības;

2.3.4. citos gadījumos, kad Līguma slēgšana neatbilst TRIATEL komercdarbības interesēm.

2.4. Fiziska vai juridiska persona piesaka Pakalpojumu saņemšanu:

2.4.1. rakstveidā TRIATEL klientu apkalpošanas centros vai

2.4.2. rakstveidā pie Dīleriem vai

2.4.3. izmantojot TRIATEL mājas lapu vai

2.4.4. nosūtot rakstveida pieteikumu TRIATEL pa pastu.

2.5. Lēmumu par Pieslēguma veikšanu un/vai pieteiktā Pakalpojuma sniegšanu pieņem TRIATEL. Atteikuma gadījumā TRIATEL par to paziņo pieteikuma iesniedzējam.

 

3. Pakalpojumu sniegšanas uzsākšana

3.1. Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta pēc Līguma parakstīšanas un Pieslēguma aktivizēšanas.

3.2. TRIATEL aktivizē Pieslēgumu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, izņemot 3.3.punktā noteiktos gadījumus. Ja Līguma darbības laikā Abonents vēlas pieslēgt jaunus Pakalpojumus, TRIATEL pieslēdz jaunos Pakalpojumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Abonenta rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas un tā apstiprināšanas no TRIATEL puses.

3.3. TRIATEL ir tiesības atlikt Pieslēguma aktivizēšanu, bez Abonenta piekrišanas, ja:

3.3.1. Abonents sniedzis nepatiesu informāciju, t.sk. ir norādījis nepareizus datus vai nav norādījis vispār;

3.3.2. ja Abonentam (juridiskai personai) ir uzsākts likvidācijas process vai tas ir likvidēts, par Abonentu (juridisko personu) ir iesniegts maksātnespējas pieteikums tiesā vai tas ir atzīts par maksātnespējīgu.

3.4. Ja pirms Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas un/vai Pakalpojumu sniegšanas turpināšanas TRIATEL ir pieprasījis Avansu un/vai Depozītu, tad TRIATEL aktivizē Pieslēgumu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja starp TRIATEL un Abonentu ir noslēgts Līgums un ja Abonents ir samaksājis TRIATEL pieprasīto Avansu un/vai Depozītu.

3.5. Ja pirms jauno Pakalpojumu sniegšanas TRIATEL ir pieprasījis Depozītu, tad TRIATEL aktivizē jaunos Pakalpojumus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Abonenta rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas, ja Abonents ir samaksājis Depozītu.

 

4. Pakalpojumu kvalitāte

4.1. TRIATEL nodrošina, ka Pakalpojumu kvalitāte atbilst prasībām, kas noteiktas Latvijas Republikas tiesību aktos attiecībā uz konkrēto Pakalpojumu/-iem.

4.2. TRIATEL sniedz Pakalpojumus Tīkla darbības zonās.

4.3. TRIATEL nodrošina Pakalpojumu pieejamību vismaz 90 % no mēneša laika TRIATEL elektronisko sakaru tīkla darbības zonā, izņemot gadījumus, kad Pakalpojums nav pieejams no TRIATEL neatkarīgo iemeslu dēļ (piemēram, Nepārvaramas varas gadījumos, Tīkla pārslodzes gadījumā, kas radušies valstī noteikto svētku un masu pasākumu rezultātā un Tīkla bojājumu un avāriju gadījumos, ja to izraisījuši no TRIATEL neatkarīgie apstākļi).

4.4. TRIATEL negarantē balss telefonijas pakalpojumu kvalitāti mobilajā telefonu tīklā un mobilā interneta (datu pārraides) pakalpojumu kvalitāti un pieejamību katrā atsevišķā punktā, jo katrā atsevišķā punktā minēto pakalpojumu kvalitāte un pieejamība ir atkarīga no Abonenta atrašanās vietas, pilsētas apbūves blīvuma, apvidus reljefa, laika apstākļiem (negaiss, pērkons, stiprs lietus, stiprs sniegs negatīvi ietekmē pakalpojumu kvalitāti), Abonenta attāluma no bāzes stacijas, signāla saņemšanas nosacījumiem (ēkas sienu platums, metālisko pārklājumu esamība tuvumā no galiekārtas, tuvumā esošās elektroiekārtas un radio negatīvi ietekmē pakalpojumu kvalitāti). Atkarībā no radiosignāla izplatīšanās īpatnībām pilsētas apbūves apstākļos minēto zonu robežās (t.sk. radiosignāla drošas uztveršanas zonās, saskaņā ar Tīkla pārklājuma zonas karti), atkarībā no apvidus reljefa un Abonenta atrašanās vietas (it īpaši ēkās, pagrabos un citās celtnēs) balss telefonijas pakalpojumu kvalitāte mobilajā telefonu tīklā var pasliktināties un pat pārtrūkt, savukārt mobilā interneta (datu pārraides) ātrums var palielināties/palēnināties.

4.5. Abonents var iepazīties ar TRIATEL elektronisko sakaru tīkla pārklājuma zonas karti TRIATEL klientu apkalpošanas centros un TRIATEL mājas lapā.

4.6. Ja Tīkls ir bojāts vai saņemto Pakalpojumu kvalitāte ir zemāka par minimālo garantēto kvalitāti, tad TRIATEL iesaka Abonentam pieteikt bojājumu TRIATEL ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no bojājuma konstatēšanas brīža.

4.7. Abonents var pieteikt bojājumu piezvanot pa tālruni 80200255.

4.8. Minimālā garantēta pakalpojumu kvalitāte ir šāda:

4.8.1. balss telefonijas pakalpojumiem fiksētajā telefonu tīklā:

4.8.1.1. minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, kas noteikta izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862[1] ir 3,8;

4.8.1.2. bojājumu novēršanas laiks TRIATEL fiksētajā telefonu tīklā ir 72 (septiņdesmit divi) stundas darba dienās no plkst.9:00 līdz 18:00 no attiecīgā bojājuma pieteikšanas brīža;

4.8.1.3. maksimāli pieļaujamais pakešu zudums (packet loss) no TRIATEL pieslēguma līdz Abonenta pieslēguma galiekārtai nav lielāks par 3 %. 

4.8.2. balss telefonijas pakalpojumiem mobilajā telefonu tīklā:

4.8.2.1.minimālā runas pārraides kvalitātes vērtība, izmantojot piecu ballu novērtēšanas sistēmu saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikāciju Savienības (ITU) rekomendāciju ITU-T P.862 ir 3;

4.8.2.2. maksimālais īsziņas piegādes laiks TRIATEL mobilajā telefonu tīklā līdz TRIATEL SMS centram ir 30 sekundes no attiecīgās īsziņas nosūtīšanas brīža;

4.8.2.3. maksimāli pieļaujamais pakešu zudums (packet loss) no TRIATEL pieslēguma līdz Abonenta pieslēguma galiekārtai nav lielāks par 3 %. 

4.8.3. publiskā mobilā interneta piekļuves (datu pārraides) pakalpojumiem:

4.8.3.1. garantētais pieslēguma ātrums posmā no galalietotāja pieslēguma punkta līdz Latvijas interneta apmaiņas punktam ir 256 kilobiti sekundē datu lejupielādei un 256 kilobiti sekundē datu augšupielādei;

4.8.3.2. bojājumu novēršanas laiks ir 72 (septiņdesmit divi) stundas darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00 no attiecīgā bojājuma pieteikšanas brīža;

4.8.3.3. TRIATEL nodrošina šajos noteikumos norādīto publiskā mobilā interneta piekļuves (datu pārraides) pakalpojumu kvalitāti, ja minēto pakalpojumu izmantošanas vietā Galiekārtas ienākošā signāla līmenis ir ne mazāks par -90dB un DRC līmenis – ne mazāks par 307,2 Kbps.

4.9. Ja TRIATEL vainas dēļ Pakalpojums nedarbojās vispār vai Noteikumos atrunātajā kvalitātē, tad TRIATEL, pamatojoties uz Abonenta iesniegumu, veic abonēšanas maksas pārrēķinu, samazinot nākamā mēneša abonēšanas maksu proporcionāli stundu skaitam, kuros TRIATEL vainas dēļ Pakalpojums nedarbojas vispār vai Noteikumos atrunātajā kvalitātē. Līguma izbeigšanas gadījumā kompensāciju vai maksu, par kuru tiek samazināta abonēšanas maksa, Abonentam izmaksā, ja ir izpildītas visas saistības pret TRIATEL.

4.10. TRIATEL neuzņemas atbildību par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem, kas radušies Abonentam, ja Abonents lieto Galiekārtas, kuras ir bojātas un/vai kurām nav novērtēta vai deklarēta atbilstība Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktām prasībām. Šajā punktā minētais jautājums risināms starp Abonentu un Galiekārtas pārdevēju, ņemot vērā Galiekārtas garantijas nosacījumus.

 

5. Abonenta tiesības, pienākumi un atbildība

5.1. Abonentam ir tiesības:

5.1.1. saņemt Pakalpojumus un atteikties no tiem saskaņā ar noslēgto Līgumu un šiem noteikumiem;

5.1.2. saņemt Abonentiem pieejamo informāciju par sniegtajiem Pakalpojumiem, tarifiem un norēķiniem;

5.1.3. iemaksāt Avansu par nākošajā Norēķinu periodā saņemamajiem Pakalpojumiem;

5.1.4. rakstveidā pieprasīt izlabot nepareizus un/vai neprecīzus savus personas datus;

5.1.5. rakstveidā iesniegt pieprasījumu TRIATEL bez maksas izlabot vai izslēgt abonentu sarakstā iekļauto informāciju par Abonenta datiem; šādā gadījumā Abonenta dati tiek izlaboti vai izslēgti no abonentu saraksta Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā termiņā un kārtībā;

5.1.6. deaktivizēt Pieslēgumu uz laiku, ja TRIATEL un Abonents nav vienojušies citādi, saskaņā ar šiem noteikumiem.

5.1.7. iesniegt TRIATEL pretenzijas, iesniegumus un pieteikumus;

5.1.8. izbeigt Līgumu šajos noteikumos atrunātājā kārtībā, ja Līgumā nav atrunāta cita kārtība;

5.2. Abonentam ir pienākums:

5.2.1. pildīt noslēgtā Līguma saistības, ievērot šos noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktus;

5.2.2. savlaicīgi samaksāt par saņemtajiem Pakalpojumiem pēc TRIATEL izrakstītiem Rēķiniem un segt Rēķinu samaksas izdevumus;

5.2.3. pēc pirmā TRIATEL pieprasījuma veikt Depozīta vai Avansa maksājumu, pretējā gadījumā TRIATEL ir tiesības neuzsākt Pakalpojumu sniegšanu, pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu un/vai lauzt Līgumu;

5.2.4. nodrošināt Paroles neizpaušanu trešajām personām; Paroles izpaušanas rezultātā radušās sekas ir saistošas tikai Abonentam;

5.2.5. kontrolēt izmantoto Pakalpojumu izmaksas, jo TRIATEL nav pienākums pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Abonentam pie Kredītlimita, Depozīta un/vai Avansa sasniegšanas/pārsniegšanas;

5.2.6. uzrādīt TRIATEL šo noteikumu 2.2.punktā norādītos dokumentus šādos gadījumos:

5.2.6.1. ja Abonents vēlas veikt jebkādas izmaiņas sniedzamo Pakalpojumu apjomā;

5.2.6.2. ja Abonents vēlas mainīt jebkurus Līgumā norādītos datus un informāciju, pārreģistrēt Pieslēgumu vai tml., kā arī citos gadījumos pēc pirmā TRIATEL pieprasījuma;

5.2.6.3. ja Abonents vēlas grozīt vai izbeigt Līgumu;

5.2.6.4. ja Abonents vēlas slēgt jaunu Līgumu;

5.2.7. 15 (piecpadsmit) dienu laikā paziņot TRIATEL par:

5.2.7.1. fiziskai personai – vārda, uzvārda maiņu, deklarētās dzīvesvietas vai Rēķina piegādes (pasta) adreses maiņu, bankas rekvizītu maiņu;

5.2.7.2. juridiskai personai – nosaukuma maiņu, juridiskās vai Rēķina piegādes (pasta) adreses maiņu, bankas rekvizītu maiņu, maksātnespējas atzīšanu, reorganizācijas vai likvidācijas procesa uzsākšanu.

5.3. Abonentam ir aizliegts:

5.3.1. izmantot Tīklu citu Abonentu traucēšanai vai darbībām, kas būtiski traucē Tīkla darbību un Pakalpojumu nodrošināšanu citiem Abonentiem vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;

5.3.2. izmantot Tīklu tādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai saņemšanai, par ko nav noslēgts līgums ar TRIATEL;

5.3.3. lietot Pakalpojuma saņemšanai Galiekārtas, kuras ir bojātas un/vai kurām nav novērtēta vai deklarēta atbilstība Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktām prasībām;

5.3.4. Līguma saistības pilnīgi vai daļēji nodot citām personām bez TRIATEL rakstveida piekrišanas.

5.4. Galiekārtas Abonents iegādājas, uztur un remontē par saviem līdzekļiem.

5.5. Šo un Speciālo noteikumu neievērošanas gadījumā Abonents atlīdzina TRIATEL nodarītos zaudējumus.

 

6. TRIATEL tiesības, pienākumi un atbildība

6.1. TRIATEL ir tiesības:

6.1.1. patstāvīgi noteikt Kredītlimitu saskaņā ar TRIATEL izstrādāto kredītpolitiku, kā arī mainīt Kredītlimita apmēru šajos Noteikumos 1.6.punktā noteiktajā kārtībā; sākotnējais Kredītlimits tiek norādīts Līgumā. TRIATEL ir tiesīgs samazināt kredītlimita apmēru, brīdinot Abonentu 5 dienas iepriekš, ja Abonents kavē rēķina apmaksas termiņu vairāk par 30 dienām;

6.1.2. noteikt kopējo Kredītlimitu visiem Pieslēgumiem, ja Abonentam ir vairāki Pieslēgumi;

6.1.3. aprēķināt maksu par bojājuma novēršanu Tīklā un Abonentam ir pienākums par to samaksāt, ja TRIATEL konstatē, ka traucējumi vai bojājumi Tīklā radušies bojātas Galiekārtas dēļ vai bojājumu Tīklā ir izraisījis Abonents;

6.1.4. izbeigt konkrētā Pakalpojuma sniegšanu vispār vai konkrētā teritorijā, informējot par to Abonentu 10 (desmit) dienas iepriekš (izņemot šajos noteikumos atrunāto gadījumu par šo noteikumu mainīšanu);

6.1.5. vienpusēji noteikt un apstiprināt, papildināt un mainīt instrukcijas sakarā ar Pakalpojumu izmantošanas kārtību;

6.1.6. veicot nepieciešamos Tīkla būvniecības un uzturēšanas darbus, īslaicīgi pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu;

6.1.7. šajos noteikumos atrunātos gadījumos pieprasīt no Abonenta samaksāt Depozītu un/vai Avansu 10 (desmit) dienu laikā no TRIATEL pieprasījuma nosūtīšanas dienas, ja Depozīts un/vai Avanss netika pieprasīts uzreiz pie Pieslēguma aktivizēšanas;

6.1.8. Pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un apmaksas mērķiem, maksas uzskaitei par sniegtajiem pakalpojumiem, pretenziju izskatīšanai, personas maksātspējas izvērtēšanai, parāda saistību administrēšanai un piedziņai, kā arī citiem Latvijas Republikas tiesību aktos atļautiem mērķiem apstrādāt Abonenta datus, t.sk. Abonenta personas datus un Abonenta identifikācijas kodu (personas kods), kā arī ar Abonentu saistītos noslodzes datus, ja vien Abonents rakstveidā nenorāda pretējo;

6.1.9. TRIATEL ir tiesības piedzīt Abonenta parādu Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā, nodot parāda piedziņas tiesības trešajai personai un izvietot informāciju par Abonenta parādu un Abonenta datiem publiskās kredītvēstures, parādnieku datu bāzēs, TRIATEL iekšējā parādnieku datu bāzē.

6.2. TRIATEL ir pienākums:

6.2.1. nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus Pakalpojumus saskaņā ar šajos noteikumos norādītajiem pakalpojumu kvalitātes nosacījumiem;

6.2.2. nodrošināt Abonentiem saņemt bezmaksas konsultācijas par Pakalpojumiem;

6.2.3. veikt Rēķina pārrēķinu Noteikumu 4.9.punktā noteiktajos gadījumos.

6.3. TRIATEL neatlīdzina atrautās peļņas zaudējumus, kas nodarīti Abonentam un kas tieši attiecas uz TRIATEL nespēju pildīt saistības, ko tas uzņēmies ar noslēgto Līgumu.

6.4. TRIATEL nav atbildīgs par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, tajā skaitā Pakalpojumu kvalitātes nosacījumu neievēro ja tā cēlonis ir Nepārvarama vara.

 

7. Pakalpojumu apmaksas kārtība

7.1. Pakalpojumu apmaksas kārtību nosaka TRIATEL. Norēķinu pamats ir Līgums, bet maksājumus Abonents veic pamatojoties uz TRIATEL izrakstītajiem Rēķiniem.

7.2. Par TRIATEL sniegtajiem Pakalpojumiem Abonents maksā saskaņā ar TRIATEL noteiktajiem un Abonenta izvēlētajiem spēkā esošajiem tarifiem. Tarifu atlaides nosaka TRIATEL.

7.3. Par TRIATEL sniegto Pakalpojumu tarifu paaugstināšanu TRIATEL rakstiski individuāli informē Abonentu 30 (trīsdesmit) dienas pirms to spēkā stāšanās. Abonents ir piekritis grozījumiem tarifos, ja 7 (septiņas) dienas pirms to spēkā stāšanās dienas nav iesniedzis TRIATEL rakstisku iesniegumu par Līguma izbeigšanu.

7.4. Aprēķinus par sniegtajiem Pakalpojumiem un citiem maksājumiem veic pēc TRIATEL tehniskās aparatūras un sistēmu reģistrētajiem datiem. Citi informācijas avoti netiek ņemti vērā.

7.5. Maksu par Pakalpojumiem aprēķina, sākot ar Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas dienu, ja Līgumā nav noteikts citādi. Ja kādā no trim iepriekšējiem Norēķinu periodiem, neskaitot to, par kuru tiek izrakstīts kārtējais Rēķins, nav aprēķināta un Rēķinos iekļauta maksa par Abonenta saņemtajiem Pakalpojumiem, tad TRIATEL ir tiesības to aprēķināt un iekļaut Abonenta kārtējā Rēķinā.

7.6. TRIATEL ir tiesības pieprasīt samaksu par Abonentam sniegtajiem papildus Pakalpojumiem saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošajiem izcenojumiem.

7.7. TRIATEL ir tiesības pieprasīt Abonēšanas maksu par pilnu Norēķinu periodu, ja Abonenta Pieslēgums ir deaktivizēts līdz Norēķinu perioda pēdējai dienai, saglabājot Abonentam piešķirto pieslēguma numuru. Šis punkts netiek piemērots, ja pakalpojumi pārtraukti TRIATEL vainas dēļ vai nepārvaramas varas dēļ.

7.8. TRIATEL ir tiesības Rēķinā norādīt arī summas, kas Abonentam ir jāmaksā ar tādiem Abonentam sniegtiem pakalpojumiem un precēm, kas nav norādītas šajos noteikumos un/vai Līgumā.

7.9. TRIATEL aprēķina maksu par sniegtajiem Pakalpojumiem un reizi mēnesī nosūta Abonentam Rēķinu pirms samaksas termiņa. TRIATEL sagatavo Rēķinus elektroniski un tie ir derīgi bez paraksta.

7.10. Rēķinu nogādes veidu izvēlas Abonents un tie ir:

7.10.1. Rēķins tiek nosūtīts uz Abonenta pasta adresi;

7.10.2. Rēķins tiek nosūtīts uz Abonenta elektroniskā pasta adresi.

7.11. Ja Abonents vēlas saņemt rēķinu vai detalizēto rēķinu pa pastu, tad TRIATEL ir tiesības noteikt maksu par rēķina vai detalizētā rēķina nosūtīšanu pa pastu.  

7.12. TRIATEL izsniedz Abonentam tikai 1 (vienu) Rēķinu mēnesī, neatkarīgi no Abonenta rīcībā esošo Pieslēgumu skaita, izņemot gadījumus, kad atšķiras Rēķinu piegādes adrese vai maksājumu veidi, kā arī ja ir noslēgti vairāki Līgumi.

7.13. Abonentam ir tiesības, iesniedzot TRIATEL rakstveida iesniegumu, 1 (vienu) reizi mēnesī saņemt Rēķina papildus eksemplāru TRIATEL Klientu apkalpošanas centros un/vai uz e-pasta adresi bez maksas. TRIATEL ir tiesības par katru nākamā Rēķina eksemplāra izsniegšanas/nosūtīšanas reizi pieprasīt samaksu no Abonenta.

7.14. TRIATEL nodrošina Rēķinu detalizāciju bez maksas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā pamatlīmenī. Ja Abonents vēlas Rēķinu detalizāciju citā līmenī, nekā tas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos, tādā gadījumā tas ir maksas pakalpojums.

7.15. Ja TRIATEL ir izsūtījis Rēķinu par Pakalpojumiem, bet Abonents to nav saņēmis, tas neatbrīvo Abonentu no pienākuma savlaicīgi samaksāt Rēķinu. Abonentam šajā gadījumā ir tiesības pieprasīt izsniegt vēl 1 (vienu) Rēķina eksemplāru.

7.16. Ja Abonentam nosūtītajā Rēķinā norādītie aprēķini ir nekorekti, tas neatbrīvo Abonentu no Rēķina samaksas pienākuma. TRIATEL veic Rēķina pārrēķinu pēc pamatota Abonenta pieprasījuma. Abonenta veikto pārmaksu TRIATEL ieskaita kā priekšapmaksu nākamajā Rēķinā.

7.17. Abonentam ir pienākums veikt Rēķina par Pakalpojumiem apmaksu saskaņā ar Speciālajiem noteikumiem un TRIATEL noteiktajiem termiņiem. Rēķins tiek uzskatīts par apmaksātu, kad maksājuma summa ir ienākusi TRIATEL bankas norēķinu kontā un/vai samaksāta TRIATEL kasē, par ko Abonents ir saņēmis apmaksu apliecinošu dokumentu.

7.18. Par katru Rēķinā norādītā termiņa samaksas kavējuma dienu Abonentam ir pienākums maksāt TRIATEL līgumsodu 0,3 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Ja TRIATEL ir aprēķinājis līgumsodu, tad Abonentam ir pienākums veikt aprēķinātā līgumsoda samaksu TRIATEL noteiktā termiņā.

7.19. Ja Abonents neievēro Rēķinu apmaksas termiņu, TRIATEL ir tiesības:

7.19.1. sūtīt Abonentam atgādinājuma īsziņas un ieslēgt balss atgādinājumu par nepieciešamību samaksāt Rēķinu;

7.19.2. izmantot pārējās šajos noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās parāda piedziņas iespējas.

7.20. Ja Abonentam ir vairāki parādi TRIATEL, tad TRIATEL iemaksāto summu vispirms ieskaita līgumsoda dzēšanai un pēc tam laika ziņā vecākajā pamatparādā.

 

8. Nodrošinājums

8.1. TRIATEL ir tiesības pieprasīt Depozīta iemaksu vai arī atteikt sniegt Pakalpojumus:

8.1.1. fiziskām vai juridiskām personām, ar kurām Līgums iepriekš izbeigts parādu dēļ, kā arī, ja Pakalpojumu sniegšana vairākkārt pārtraukta;

8.1.2. fiziskām vai juridiskām personām, kuras ir piereģistrētas iekšējā TRIATEL parādnieku datu bāzē vai citās publiskās parādnieku datu bāzēs;

8.1.3. ārvalstu personām;

8.1.4. ja ir publicēta oficiāla informācija par juridiskās personas maksātnespējas procesa, bankrota procedūras vai likvidācijas procesa sākšanu;

8.1.5. Abonents nav samaksājis Rēķinu par Pakalpojumiem noteiktajā termiņā;

8.1.6. citos gadījumos, saskaņā ar TRIATEL apstiprināto kredītpolitiku.

8.2. TRIATEL ir tiesības izlietot Depozītu attiecīgā Abonenta parādu dzēšanai, t.sk. līgumsoda dzēšanai.

8.3. Ja ir izbeigts Līgums, tad neizmantotā Depozīta summu TRIATEL ieskaita kā maksājumu par Pakalpojumiem un citiem maksājumiem, kas Abonentam ir TRIATEL priekšā. Atlikumu TRIATEL izmaksā Abonentam pēc tā rakstveida iesnieguma saņemšanas.

 

9. Informācijas sniegšana un datu apstrāde

9.1. TRIATEL nodrošina informāciju:

 1. par Pakalpojumiem un to tarifiem;
 2. par Pakalpojumu samaksas un norēķinu jautājumiem.

9.2 TRIATEL nesniedz informāciju par Abonenta datiem (rekvizītiem), izņemot:

 1. Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos;
 2. ja ir saņemta Abonenta rakstveida piekrišanu viņa datu iekļaušanai publiski pieejamā abonentu sarakstā, tad TRIATEL ir tiesības sniegt telefona uzziņu dienestam rakstveida informāciju par abonentu Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā apjomā;
 3. ja Abonents īpaši ir norādījis, ka vēlas, lai informācija par Abonenta datiem būtu atklāta.

9.3. TRIATEL rīcībā esošā informācija par Abonenta datiem un Abonenta saņemtajiem Pakalpojumiem, t.sk. elektronisko sakaru metadatiem, ir komercnoslēpums. TRIATEL minētos datus apstrādā atbilstoši TRIATEL privātuma politikai un informāciju sniedz tikai Abonentam Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un gadījumos.

9.4. Jebkurš TRIATEL sūtījums (rēķins, vēstule, paziņojums u.tml.) Abonentam, kā arī jebkurš Abonenta sūtījums (vēstule, paziņojums u.tml.) TRIATEL tiek uzskatīts par nosūtītu un piegādātu 7 (septiņu) dienu laikā, ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi:

9.4.1. TRIATEL ir nosūtījis to uz Abonenta paziņoto Rēķinu saņemšanas (fiziskai un juridiskai personai) vai deklarēto dzīvesvietas (fiziskai personai) vai juridisko (juridiskai personai) adresi;

9.4.2. Abonents ir nosūtījis to uz TRIATEL juridisko adresi ierakstītā veidā.

9.5. Sūtījuma (rēķins, vēstule, paziņojums u.tml.) nosūtīšanu apliecinošs dokuments tiek uzskatīts par paziņojuma piegādes apliecinājumu. TRIATEL neuzņemas pasta sūtījumu nesaņemšanas risku.

9.6. TRIATEL personas datu apstrādi veic tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un pamatojumam un nepieciešamajā apjomā, nodrošinot apstrādes veidu, kas dod iespēju personu identificēt uz apstrādei nepieciešamo laika posmu. Abonents ir informēts, ka pirms Līguma noslēgšanas, kā arī Līguma darbības laikā TRIATEL var būt nepieciešams pieprasīt, saņemt, pārbaudīt un saglabāt informāciju, arī no trešajām personām, par Abonenta maksātspēju un kredītvēsturi, lai izvērtētu Abonenta spēju pildīt saistības, veiktu parāda saistību administrēšanu un piedziņu. TRIATEL ir tiesības Līguma nodrošināšanai apstrādāt, tajā skaitā pieprasīt, saņemt un saglabāt informāciju, arī no trešajām personām, par Abonentu un tā pārstāvi, kā arī Abonenta un tā pārstāvja personas datus, tajā skaitā personu identificējošus kodus.

9.7. Informācija par TRIATEL kā pārziņa veikto personas datu apstrādi, tajā skaitā personas datu apstrādes mērķiem, pamatojumu un tiesībām ir pieejama TRIATEL privātuma politikā.

 

10. Pretenziju un strīdu atrisināšanas kārtība

10.1. Abonentam ir tiesības pieteikt pretenziju TRIATEL gan mutvārdos, gan rakstveidā. Pretenzijas par šo noteikumu un/vai Līguma noteikumu izpildi Abonentam ir jāiesniedz TRIATEL rakstveidā.

10.2. TRIATEL izskata un sniedz atbildi rakstveidā uz Abonenta kā patērētāja par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu rakstveida pretenziju Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā termiņā. Visos pārējos gadījumos TRIATEL izskata un sniedz atbildi rakstveidā uz Abonenta rakstveida pretenziju 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

10.3. Pretenziju par Rēķina pareizību Abonentam ir tiesības iesniegt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Rēķina izrakstīšanas.

10.4. Ja TRIATEL un Abonents nevar atrisināt radušos strīdu sarakstes vai sarunu veidā, tad tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

11. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana un atjaunošana

11.1. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana var tikt realizēta pēc TRIATEL vai Abonenta iniciatīvas šajos noteikumos norādītajā kārtībā.

11.2. Pakalpojumu sniegšanas ierobežošana/pārtraukšana var tikt veikta šādos apmēros:

 1. daļēja Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana/ierobežošana – TRIATEL deaktivizē Abonentam iespēju veikt izejošos zvanus, kā arī - ja TRIATEL sniedz Abonentam tālāk norādītos Pakalpojumus, tad arī sūtīt īsziņas un veikt datu pārraidi;
 2. pilnīga Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana – TRIATEL deaktivizē Pieslēgumu pilnībā, t.sk. Abonentam tiek liegta iespēja veikt izejošos zvanus un saņemt ienākošos zvanus, kā arī - ja TRIATEL sniedz Abonentam tālāk norādītos Pakalpojumus, tad arī sūtīt īsziņas un saņemt īsziņas, veikt datu pārraidi.

11.3. Abonentam ir tiesības, rakstveidā par to paziņojot TRIATEL, atteikties no viena vai vairākiem Pakalpojumiem, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk un/vai TRIATEL nenodrošina iespēju nesaņemt konkrētu Pakalpojumu (ar nosacījumu, ka šis konkrētais Pakalpojums ir bez maksas).

11.4. TRIATEL ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu daļēji vai pilnībā, par to nosūtot paziņojumu pa pastu, rakstveidā ar īsziņu, faksimilu, vai e-pasta vēstuli brīdinot Abonentu 5 (piecas) darba dienas iepriekš, un pieprasīt Abonentam tā saistību izpildes nodrošinājumu, ja ir publicēta oficiāla informācija par Abonenta (juridiskas personas) maksātnespējas procesa, bankrota procedūras vai likvidācijas procesa uzsākšanu.

11.5. TRIATEL ir tiesības (bet nav pienākums) pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu daļēji vai pilnībā, par to nosūtot paziņojumu pa pastu, rakstveidā ar īsziņu, faksimilu, vai e-pasta vēstuli brīdinot Abonentu 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Abonents noteiktajā termiņā nav apmaksājis TRIATEL izrakstīto Rēķinu vai ir apmaksājis to tikai daļēji; ja TRIATEL izmanto savas šajos noteikumos atrunātās tiesības un izbeidz Līgumu ar Abonentu, tad tādā gadījumā Pakalpojumu sniegšana tiek pilnībā pārtraukta.

11.6. TRIATEL ir tiesības (bet nav pienākums) pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu daļēji vai pilnībā, paziņojot par to Abonentam 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas ar autoatbildētāja ziņojumu, īsziņu, faksimilu, online vai e-pasta vēstuli, ja:

11.6.1. TRIATEL ir konstatējis, ka saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem fiziskajai personai vai juridiskās personas pārstāvim (fiziskajai personai) uz Līgums noslēgšanas dienu nav bijusi rīcībspēja, bet juridiska persona ir likvidēta, vai ir pieejama informācija par personas iespējamo maksātnespēju, par tās bankrotu, vai personas dati ir ievietoti publiski vai privāti pieejamā parādnieku datu bāzē;

11.6.2. TRIATEL ir konstatējis, ka pie Līguma noslēgšanas Abonents nav iesniedzis TRIATEL pieprasītos dokumentus;

11.6.3. Abonents sniedzis nepatiesu informāciju, t.sk. ir norādījis nepareizus datus vai nav norādījis vispār;

11.6.4. Abonents saņēmis Pakalpojumus, pārsniedzot noteikto Kredītlimitu (t.sk. kopējo Kredītlimitu, ja Abonentam ir vairāki Pieslēgumi), iemaksāto Depozītu un/vai Avansu, līdz brīdim, kad Abonents ir samaksājis TRIATEL noteikto papildus Depozītu un/vai Avansu; noteiktā Kredītlimita pārsniegšanas gadījumā Abonentam ir pienākums samaksāt saņemtos Pakalpojumus TRIATEL pilnā apmērā;

11.6.5. Abonents lieto nesertificētu vai bojātu Galiekārtu, Abonenta darbības izraisa nepamatotu Tīkla pārslodzi, Abonents izmanto Tīklu citu Pakalpojumu lietotāju traucēšanai vai darbībām, kas būtiski traucē Tīkla darbību un Pakalpojumu nodrošināšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem un/vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;

11.6.6. Abonenta Pieslēguma numurs ir izmantots, pārkāpjot Latvijas Republikas tiesību aktus;

11.6.7. Abonents (juridiskā persona) nav rakstveidā informējis TRIATEL par reorganizāciju;

11.6.8. Abonents nepilda pienācīgā kārtā vai pārkāpj šajos Noteikumos un/vai Līgumā Abonentam uzliktos pienākumus vai saistības, kā arī neievēro elektronisko sakaru nozari regulējošos normatīvos aktus.

11.7. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas gadījumā, kas saistīts ar Abonenta parādu, TRIATEL atjauno Pakalpojumu sniegšanu Abonentam 5 (piecu) darba dienu laikā, ja 10 (desmit) dienu laikā pēc Pakalpojumu pārtraukšanas Abonents samaksā parādu un pēdējo par saņemtajiem Pakalpojumiem izrakstīto un tam nosūtīto Rēķinu, kā arī uzrāda apliecinājumu par visu paredzēto maksājumu veikšanu.
Ja Abonents ir veicis parāda apmaksu vēlāk par šajā punktā noteikto termiņu un TRIATEL jau ir izmantojis šajos noteikumos atrunātās tiesības un ir vienpusējā kārtā izbeidzis Līgumu ar Abonentu, bet Abonents vēlas izmantot Pakalpojumus, tad TRIATEL un Abonentam ir jāslēdz jauns Līgums; šajā gadījumā TRIATEL neapņemas nodrošināt Abonentam iespēju saņemt iepriekšējo Abonentam piešķirto pieslēguma numuru (publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla un publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla gadījumā)/piešķirto pieslēguma kodu (publiskā datu pārraides elektronisko sakaru tīkla gadījumā).
Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas gadījumā, kas saistīts ar Kredītlimita pārsniegšanu, TRIATEL atjauno Pakalpojumu sniegšanu Abonentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc saņemto Pakalpojumu apmaksas pilnā apmērā.  

11.8. Par laika posmu, kad Pakalpojumu sniegšana pārtraukta Abonenta parāda dēļ, TRIATEL aprēķina abonēšanas maksu par laiku, kad Pakalpojumi bija pārtraukti, saglabājot Pieslēgumu.

11.9. Pēc Abonenta rakstveida pieteikuma saņemšanas TRIATEL 3 (trīs) darba dienu laikā deaktivizē Pieslēgumu uz laiku, bet ne ilgāku par 6 (sešiem) mēnešiem, ja TRIATEL nepagarina šo termiņu. Šajā gadījumā tiek saglabāts Pieslēguma numurs. Par šo laiku TRIATEL ir tiesības pieprasīt no Abonenta ikmēneša maksu par Pieslēguma deaktivizāciju uz laiku, kā arī maksu par Pieslēguma aktivizāciju/deaktivizāciju; tādā gadījumā TRIATEL katru Norēķinu ciklu izstāda Rēķinu, ja vien TRIATEL un Abonents rakstveidā nav vienojušies savādāk, kurā ietverts šajā punktā norādītais/-ie maksājums/-i, un kuru-/us Abonentam ir pienākums apmaksāt TRIATEL norādītajā termiņā.

11.10. Par Pieslēguma, kas bija deaktivizēts, un par pārtraukto Pakalpojumu atjaunošanu TRIATEL ir tiesības pieprasīt maksu par Pakalpojumu atjaunošanu. Tādā gadījumā TRIATEL norādīto maksājumu iekļauj nākamā Norēķinu perioda Rēķinā, kas seko pēc Norēķinu perioda, kad Pieslēgums ir ticis aktivizēts un/vai Pakalpojums ir ticis atjaunots.

11.11. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, TRIATEL paziņojums par Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu Abonentam tiek nosūtīts vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

11.12. Ja TRIATEL izbeidz Līgumu vienpusējā kārtā, tad TRIATEL ir tiesības anulēt Pieslēgumu bez Abonenta piekrišanas.

11.13. Pakalpojumu saņemšanas ierobežošanas un/vai pārtraukšanas gadījumā Abonenta saistības pret TRIATEL paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei saskaņā ar šiem noteikumiem un/vai Līgumu, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

12. Līguma izbeigšana

12.1. Abonentam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, paziņojot TRIATEL par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Paziņojums par Līguma izbeigšanu Abonentam jāiesniedz rakstveidā TRIATEL.

12.2. TRIATEL ir tiesības lauzt Līgumu ar Abonentu, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš nosūtot Abonentam īsziņu, faksimilu, e-pasta vēstuli vai nosūtot paziņojumu pa pastu, ja:

12.2.1. TRIATEL nevar turpināt sniegt Pakalpojumus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

12.2.2. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas no Abonenta nav saņemts pieprasītais nodrošinājums atbilstoši šo noteikumu 11.4.punktam;

12.2.3. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas saskaņā ar šo noteikumu 11.7.punktu Abonents nav veicis parāda un pēdējā par saņemtajiem Pakalpojumiem izrakstītā un tam nosūtītā Rēķina apmaksu, kā arī pēc TRIATEL pieprasījuma nav uzrādījis apliecinājumu par visu paredzēto maksājumu veikšanu;

12.2.4. nav saņemts Abonenta iesniegums atjaunot pēc viņa lūguma pārtraukto Pakalpojumu sniegšanu vai ir notecējis šajos noteikumos paredzētais maksimālais Pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma laiks;

12.2.5. ja Abonents pienācīgā kārtā nepilda vai pārkāpj šajos Noteikumos un/vai Līgumā Abonentam uzliktos pienākumus un saistības.

12.3. Līgums tiek uzskatīts par automātiski izbeigtu tajā dienā, kad pārtraukti (atteikti) visi Abonentam sniedzamie Pakalpojumi (izņemot šo noteikumu 11.sadaļā atrunātos gadījumus). Tādā gadījumā TRIATEL nav pienākums atsevišķi informēt Abonentu par Līguma automātisko izbeigšanos.

12.4. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, TRIATEL paziņojums par līguma izbeigšanu Abonentam tiek nosūtīts vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

12.5. Pēc Līguma izbeigšanas TRIATEL veic gala aprēķinu un nosūta Abonentam Rēķinu, kuru Abonentam ir pienākums apmaksāt Rēķinā norādītajā termiņā. Jau iemaksātā Pakalpojumu abonēšanas maksa netiek atmaksāta. Ja Līguma izbeigšanas gadījumā Abonentam ir izveidojusies pārmaksa, tad pārmaksa atmaksājama Abonentam, pamatojoties uz Abonenta rakstisku iesniegumu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgā rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas, pārskaitot pārmaksu uz iesniegumā norādīto Abonenta bankas norēķinu kontu.

12.6. Pēc Līguma izbeigšanas visas Abonenta saistības pret TRIATEL paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei, t.sk. Abonenta pienākums pilnībā veikt samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem, kā arī samaksāt aprēķināto līgumsodu un citus šajos noteikumos un/vai Līgumā paredzētos maksājumus, kā arī saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

12.7. Ja Līgums jebkāda iemesla dēļ ir ticis izbeigts, tad tā darbība nevar tikt atjaunota. Ja juridiskā vai fiziskā persona no jauna vēlas kļūt par Abonentu, tad tai ir jānoslēdz jauns Līgums ar TRIATEL.


[1]-Novērtēšanai izmantots PESQ vai analoģisks algoritms (angl. Perceptual Evaluation of Speech Quality) algoritms