TRIATEL mobilā tīkla lietošanas noteikumi

APSTIPRINĀTS
ar AS „Telekom Baltija”
valdes priekšsēdētāja Mihaila Zotova
27.02.2008. rīkojumu Nr.2.1.13-02/003


AS „Telekom Baltija” publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla
elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas
speciālie noteikumi


Noteikumi izdoti saskaņā ar
Elektronisko sakaru likuma
19.panta 1.daļas 2.punktu un
stājas spēkā 2008.gada 1.aprīlī


1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi nosaka AS „Telekom Baltija” publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas un lietošanas speciālo kārtību.
Šie noteikumi ir attiecināmi uz visiem AS „Telekom Baltija” publiskā mobilā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem.
1.2.Šie noteikumi ir neatņemama sastāvdaļa pie AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējiem noteikumiem.
Jautājumos, kas nav atrunāti AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējos noteikumos, TRIATEL un Abonents vadās no šiem noteikumiem.
Ja šie noteikumi ir pretrunā ar AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējos noteikumos atrunāto, tad spēkā ir šajos noteikumos atrunātais.
1.3.Šajos noteikumos papildus lietotie termini:
Pakalpojumi – balss telefonijas pakalpojumi TRIATEL publiskajā mobilajā elektronisko sakaru tīklā.
Pakalpojumu pakete – Pakalpojumu kopums, kuru formē TRIATEL.
Pieslēguma numurs – Abonentam lietošanā nodotais Pieslēguma numurs.
Pieslēguma veids – Pieslēguma tips, kas nosaka Pakalpojumu paketi un tarifu plānu.
PIN kods (Personal Identification Number) – drošības kods, kas paredzēts Abonenta R-UIM kartes aizsardzībai no nesankcionētas lietošanas.
PUK kods (Personal Unblocking Key) – drošības kods, kas paredzēts R-UIM kartes atbloķēšanai, ja R-UIM karte nobloķēta, 3 (trīs) reizes nepareizi ievadot PIN kodu.
R-UIM karte (Re-Usable Identification Module)– elektroniskā ierīce, kura palīdz identificēt Abonentu Tīklā un uzglabā servisu parametrus un datus Abonentu darbībai Tīklā.
Viesabonēšanas pakalpojums – iespēja saņemt to ārvalstu operatoru mobilo elektronisko sakaru pakalpojumus, ar kuriem TRIATEL ir noslēgti viesabonēšanas līgumi. Viesabonēšanas gadījumā elektronisko sakaru pakalpojumus sniedz un to kvalitāti nodrošina attiecīgais ārvalstu operators.
1.4.AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējo noteikumu 1.3.punktā norādītie termini ir attiecināmi un lietojami arī šajos noteikumos. Savukārt šo noteikumu 1.3.punktā norādītie termini lietojami tikai šo noteikumu ietvaros.
1.5.Pieslēguma numurs ir ierobežots resurss, kuru Regulators ir piešķīris TRIATEL Pakalpojumu sniegšanai. TRIATEL nodod Pieslēguma numuru Abonenta rīcībā tikai lietošanai saskaņā ar Līgumu un šiem noteikumiem.

 

2.Pieslēguma numura pārreģistrēšana, Pieslēguma numura un Pieslēguma veida maiņa
2.1.Pieslēguma numura pārreģistrēšana ir maksas pakalpojums.
2.2.TRIATEL Pieslēgumu pārreģistrē pēc Abonenta rakstveida pieteikuma. TRIATEL Pieslēgumu pārreģistrē tikai tad, ja ir nokārtoti maksājumi pēc visiem TRIATEL izrakstītiem Rēķiniem.
2.3.Pēc pieteikuma par Abonenta pieslēguma pārreģistrāciju TRIATEL uzsāk Pakalpojumu sniegšanu jaunajam Abonentam pēc Līguma noslēgšanas, bet ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc rakstveida pieteikuma par pārreģistrāciju saņemšanas. Ja TRIATEL, esošais Abonents un jaunais Abonents nevienojas citādi, tad par saistību (t.sk. maksājumu saistību), kas rodas līdz Līguma pārjaunošanai, pienācīgu izpildi atbild esošais Abonents. Ja TRIATEL tam piekrīt, saistības, kas radušās līdz Līguma pārjaunošanai, var tikt nodotas jaunajam Abonentam. TRIATEL no jaunā Abonenta var pieprasīt nodrošinājumu par pienācīgu esošā Abonenta saistību izpildi.
2.4.Pieslēguma numura (R-UIM kartes izsniegšana) un Pieslēguma veida maiņa ir maksas pakalpojums.
2.5.TRIATEL Pieslēguma veidu maina pēc Abonenta rakstveida pieteikuma. TRIATEL Pieslēgumu veidu maina tikai tad, ja ir nokārtoti maksājumi pēc visiem TRIATEL izrakstītiem Rēķiniem. Jaunais Abonenta pieteiktais Pieslēguma veids stājas spēkā no nākamā Norēķinu perioda pēc Abonenta pieteikuma par Pieslēguma veida maiņu apstiprināšanas no TRIATEL puses, ja TRIATEL nav apstiprinājusi citu kārtību.
2.6.TRIATEL Pieslēguma numuru maina pēc Abonenta rakstveida pieteikuma. TRIATEL Pieslēgumu numuru maina tikai tad, ja ir nokārtoti maksājumi pēc visiem TRIATEL izrakstītiem Rēķiniem. Jaunais Pieslēguma numurs tiek aktivizēts 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Abonenta pieteikuma par Pieslēguma numura maiņu apstiprināšanas no TRIATEL puses.
2.7.TRIATEL piešķir Pieslēguma numuru citam Abonentam pēc 6 (sešiem) mēnešiem no Abonenta iesnieguma par atteikšanos no Pieslēguma numura saņemšanas vai no Līguma izbeigšanas dienas.

 

3.Abonenta tiesības, pienākumi un atbildība
3.1.Abonentam ir pienākums izmantojot Viesabonēšanas pakalpojumu, ievērot attiecīgā ārvalsts operatora noteikto elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas kārtību.
3.2.Abonents ir atbildīgs par visu Pakalpojumu apmaksu, kas saņemti izmantojot viņa R-UIM karti.
3.3.Ja R-UIM karte ir nozaudēta vai nozagta, Abonentam jāinformē par to TRIATEL. Pēc minētā paziņojuma saņemšanas TRIATEL deaktivizē nozagtās R-UIM kartes darbību Tīklā. Par negatīvām sekām, kas var iestāties no R-UIM kartes nozaudēšanas vai nozagšanas brīža līdz attiecīgā paziņojuma nodošanai TRIATEL, atbild Abonents.
Ja R-UIM kartes nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā Abonents informē par to TRIATEL telefoniski vai citādā veidā, neuzrādot personu apliecinošu dokumentu, tad TRIATEL ir tiesības pieprasīt Abonentam nosaukt Paroli, lai pārliecinātos par Abonenta identitāti.
3.4. Jaunas R-UIM kartes izsniegšana ir maksas pakalpojums.

 

4.TRIATEL tiesības, pienākumi un atbildība
4.1.TRIATEL ir tiesības mainīt Pieslēguma numuru, pamatojot savu lēmumu un brīdinot Abonentu 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
4.2.TRIATEL ir pienākums izsniegt bez maksas jaunu R-UIM karti, ja tiek konstatēti R-UIM kartes apslēpti trūkumi un tā nenodrošina darbību Tīklā, izņemot gadījumus, kad R-UIM karte ir mehāniski bojāta, nobloķēta (nepareizi lietojot PUK kodu), karte ir bojāta, lietojot nesertificētu vai bojātu Galiekārtu.

 

5.Pakalpojumu samaksas kārtība
5.1.Rēķins par Pakalpojumiem samaksājams TRIATEL līdz tekošā Norēķinu periodu 16.datumam par iepriekšējo Norēķinu periodu.
5.2.Maksa par savienojumu (sarunu) tiek aprēķināta atbilstoši tarifam, kāds bija spēkā savienojuma (sarunas) uzsākšanas brīdī. Maksa par savienojumu (sarunu) tiek aprēķināta no tā brīža, kad Abonenta Galiekārta saņem atbildi no izsauktā Pakalpojumu lietotāja Galiekārtas neatkarīgi no šīs Galiekārtas veida, un savienojums nodrošina apraidi starp Galiekārtām.