TRIATEL fiksētā tīkla lietošanas noteikumi

APSTIPRINĀTS
ar AS „Telekom Baltija”
valdes priekšsēdētāja Mihaila Zotova
27.02.2008. rīkojumu Nr.2.1.13-02/003


AS „Telekom Baltija” publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla
elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas
speciālie noteikumi


Noteikumi izdoti saskaņā ar
Elektronisko sakaru likuma
19.panta 1.daļas 2.punktu un
stājas spēkā 2008.gada 1.aprīlī


1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi nosaka AS „Telekom Baltija” publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas un lietošanas speciālo kārtību.
Šie noteikumi ir attiecināmi uz visiem AS „Telekom Baltija” publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem.
1.2.Šie noteikumi ir neatņemama sastāvdaļa pie AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējiem noteikumiem.
Jautājumos, kas nav atrunāti AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējos noteikumos, TRIATEL un Abonents vadās no šiem noteikumiem.
Ja šie noteikumi ir pretrunā ar AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējos noteikumos atrunāto, tad spēkā ir šajos noteikumos atrunātais.
1.3.Šajos noteikumos papildus lietotie termini:
Abonentlīnija – Tīkla sastāvdaļa, līnija, kas savieno publiskā telefona tīkla pieslēguma punktu abonenta telpās ar centrāles krosu, vai ekvivalentu iekārtu.
Abonentlīnijas ierīkošana – pieslēguma punkta ierīkošana un pievienošana Tīklam ar tiesībām izmantot Pakalpojumus, kā arī Abonenta līnijas numuru.
Abonentlīnijas numurs – Abonentam lietošanā nodotais numurs.
Abonentlīnijas pārreģistrēšana – Abonenta datu maiņa TRIATEL datu bāzē, nemainot Abonenta līnijas numuru, saņemtos Pakalpojumus un pieslēguma punkta atrašanās vietu.
Darba uzdevums – rīkojums TRIATEL darbiniekam veikt kādu konkrētu darbību attiecībā uz Pakalpojumu (ierīkošana, pārvietošana, pārtraukšana un atslēgšana u.tml.).
Pakalpojumi – balss telefonijas pakalpojumi TRIATEL publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā.
TRIATEL izvēles kods – 198.
TRIATEL izvēles pakalpojums - pakalpojums, kas nodrošina Abonentiem piekļuvi atsevišķiem TRIATEL pakalpojumiem no citu operatoru publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem, ar kuriem TRIATEL noslēgts attiecīgs līgums, katram atsevišķam izsaukumam, sastādot TRIATEL izvēles kodu.
1.4.AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējo noteikumu 1.3.punktā norādītie termini ir attiecināmi un lietojami arī šajos noteikumos. Savukārt šo noteikumu 1.3.punktā norādītie termini lietojami tikai šo noteikumu ietvaros.
1.5.Abonentlīnijas numurs ir ierobežots resurss, kuru Regulators ir piešķīris TRIATEL Pakalpojumu sniegšanai. TRIATEL nodod Abonentlīnijas numuru Abonenta rīcībā tikai lietošanai saskaņā ar Līgumu un šiem noteikumiem.

 

2.Abonentlīnijas ierīkošana
2.1.Abonentlīnijas pieslēguma punktu ierīko, ja to pieļauj TRIATEL finansiālās un/vai Tīkla infrastruktūras tehniskās iespējas, vietā, kas atbilst Tīkla ierīkošanas un būvniecības noteikumu tehniskajām normām. Ierīkojot Abonentlīniju, TRIATEL pievieno pieslēguma punktu Tīklam, piešķir Abonentam tiesības izmantot Pakalpojumus, kā arī piešķir Abonentlīnijas numuru ierīkotajai Abonentlīnijai.
2.2.TRIATEL Abonentlīnijas ierīkošanas darbus izpilda ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darba uzdevuma noformēšanas rakstveidā, izņemot gadījumus, kad TRIATEL un Abonents ir vienojušies citādi.
2.3.TRIATEL Abonentlīnijai pieslēdz tikai tādas Galiekārtas, kurām ir novērtēta vai deklarēta atbilstība noteiktām prasībām un tās nav bojātas.

 

3.TRIATEL izvēles pakalpojuma un citu Pakalpojumu ierīkošana
3.1.TRIATEL nodrošina ar TRIATEL izvēles pakalpojumu citu operatoru publisko elektronisko sakaru tīklu abonentus, ja starp TRIATEL un attiecīgo operatoru ir noslēgts līgums par TRIATEL izvēles pakalpojuma nodrošināšanu citā operatora tīklā.
3.2.TRIATEL izvēles pakalpojums tiek ierīkots Abonentam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Abonenta rakstveida pieteikuma apstiprināšanas no TRIATEL puses, izņemot gadījumus, kad TRIATEL un Abonents ir vienojušies citādi.
3.3.Pakalpojumi, kas atsevišķi minēti šajos noteikumos vai kas nav minēti šajos noteikumos, tiek ierīkoti 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Abonenta rakstveida pieteikuma apstiprināšanas no TRIATEL puses, ja attiecīgā pakalpojuma aprakstā nav minēts cits pakalpojuma ierīkošanas termiņš.

 

4.Abonenta līnijas pārreģistrēšana
4.1.Abonentlīnijas pārreģistrēšana ir maksas Pakalpojums.
4.2.TRIATEL Abonentlīniju pārreģistrē pēc Abonenta rakstveida pieteikuma. TRIATEL Abonentlīniju pārreģistrē tikai tad, ja ir nokārtoti maksājumi pēc visiem TRIATEL izrakstītiem Rēķiniem.
4.3.Pēc pieteikuma par Abonentlīnijas pārreģistrāciju TRIATEL uzsāk Pakalpojumu sniegšanu jaunajam Abonentam pēc Līguma noslēgšanas, bet ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc rakstveida pieteikuma par pārreģistrāciju saņemšanas. Ja TRIATEL, esošais Abonents un jaunais Abonents nevienojas citādi, tad par saistību (t.sk. maksājumu saistību), kas rodas līdz Līguma pārjaunošanai, pienācīgu izpildi atbild esošais Abonents. Ja TRIATEL tam piekrīt, saistības, kas radušās līdz Līguma pārjaunošanai, var tikt nodotas jaunajam Abonentam. TRIATEL no jaunā Abonenta var pieprasīt nodrošinājumu par pienācīgu esošā Abonenta saistību izpildi.
4.4.TRIATEL piešķir Abonentlīnijas numuru (izņemot Abonentlīnijas pārreģistrācijas gadījumu) citam Abonentam pēc 6 (sešiem) mēnešiem no Abonenta iesnieguma par atteikšanos no Abonenta līnijas numura saņemšanas vai no Līguma izbeigšanas dienas.

 

5.Abonenta tiesības, pienākumi un atbildība
5.1.Abonentam ir pienākums:
5.1.1.saglabāt TRIATEL īpašumā esošās iekārtas, kas ierīkotas vai uzstādītas Abonenta telpās vai īpašumā, un nodrošināt šīm iekārtām piemērotus apstākļus;
5.1.2.aizsargāt un saudzīgi lietot TRIATEL ierīkoto līniju (stabus, sadales iekārtas u.tml.), kas atrodas Abonenta īpašuma vai valdījuma robežās;
5.1.3.atļaut TRIATEL darbiniekiem vai tā pilnvarotām personām, uzrādot dienesta apliecību ar fotogrāfiju un Darba uzdevumu, veikt savā īpašumā Abonentlīniju ierīkošanas darbus, pārbaudīt Galiekārtas, līnijas, kabeļus un Pakalpojumu kvalitāti, ierīkot telekomunikāciju aparatūru, kā arī to noņemt;
5.1.4.atļaut TRIATEL vai tā pilnvarotām personām piekļūt telekomunikāciju aparatūrai, kas atrodas Abonenta teritorijā, TRIATEL un Abonentam pieņemamā laikā.
5.2.Abonentam ir aizliegts:
5.2.1.patvaļīgi ierīkot Abonentlīniju un pieslēgt to Tīklam;
5.2.2.mainīt TRIATEL noteikto maršrutizāciju Tīklā.
5.3.Abonents ir atbildīgs par visu Pakalpojumu apmaksu, kas saņemti, izmantojot viņa Abonentlīniju.

 

6.TRIATEL tiesības, pienākumi un atbildība
6.1.TRIATEL ir tiesības:
6.1.1.mainīt Abonentlīnijas numuru, pamatojot savu lēmumu un brīdinot Abonentu 1 (vienu) mēnesi iepriekš;
6.1.2.deaktivizēt Pieslēgumu bez Abonenta piekrišanas šādos gadījumos:
- ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktus elektronisko sakaru pakalpojumus operatīvajiem dienestiem;
- dabas stihiju vai ārkārtas gadījumos līdz to novēršanai;
- veicot telekomunikāciju sistēmu ekspluatācijas (mērīšanas, pārslēgšanas utt.), remonta vai modernizēšanas darbus, bet ne ilgāk kā uz 3 (trīs) darba dienām;
- ja komunālajiem dienestiem nepieciešams veikt neatliekamus avārijas darbus, kuru izpildei nepieciešama Abonentlīniju atslēgšana.

 

7.Pakalpojumu samaksas kārtība
7.1.Rēķins par Pakalpojumiem samaksājams TRIATEL līdz tekošā Norēķinu periodu 16.datumam par iepriekšējo Norēķinu periodu.
7.2.Maksa par savienojumu (sarunu) tiek aprēķināta atbilstoši tarifam, kāds bija spēkā savienojuma (sarunas) uzsākšanas brīdī. Maksa par savienojumu (sarunu) tiek aprēķināta no tā brīža, kad Abonenta Galiekārta saņem atbildi no izsauktā Pakalpojumu lietotāja Galiekārtas neatkarīgi no šīs Galiekārtas veida, un savienojums nodrošina apraidi starp Galiekārtām.