TRIATEL datu pārraides tīkla lietošanas noteikumi

Apstiprināti 31.05.2013.


AS „Telekom Baltija” Publiskā datu pārraides elektronisko sakaru tīkla
elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas
speciālie noteikumi


Noteikumi ir spēkā no 2013.gada 1.jūnija


1.Vispārīgie noteikumi
1.1.Noteikumi nosaka Triatel publiskā elektronisko sakaru tīkla mobilā interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanas un lietošanas speciālo kārtību.
1.2.Noteikumi ir Triatel elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējo noteikumu un Triatel pakalpojumu līguma neatņemama sastāvdaļa.
Ja noteikumi ir pretrunā ar Triatel elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējiem noteikumiem, tad spēkā ir šie noteikumi.
1.3.Šajos noteikumos lietotie termini:
Pieslēguma numurs – Abonentam piešķirts numurs vai kods, kas nodrošina Abonenta identifikāciju Tīklā un ļauj Abonentam izmantot Pakalpojumu.
Pakalpojums – mobilā interneta piekļuves pakalpojums Triatel elektronisko sakaru tīklā.
R-UIM karte (Re-Usable Identification Module) – elektroniskā ierīce, kura palīdz identificēt Abonentu Tīklā un uzglabā servisu parametrus un datus Abonentu darbībai Tīklā.
Viesabonēšanas pakalpojums – iespēja saņemt to ārvalstu operatoru datu pārraides elektronisko sakaru pakalpojumus, ar kuriem Triatel ir noslēgti viesabonēšanas līgumi. Viesabonēšanas gadījumā elektronisko sakaru pakalpojumus sniedz un to kvalitāti nodrošina attiecīgais ārvalstu operators.
1.4.AS „Telekom Baltija” elektronisko sakaru tīkla elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas vispārējo noteikumu 1.3.punktā norādītie termini ir attiecināmi un lietojami arī šajos noteikumos. Savukārt šo noteikumu 1.3.punktā norādītie termini lietojami tikai šo noteikumu ietvaros.


2.Pakalpojuma lietošanas kārtība
2.1.Noslēdzot Triatel pakalpojumu līgumu, Triatel piešķir Abonentam Pieslēguma numura lietošanas tiesības un R-UIM karti un/vai citu iekārtu, kas nodrošina iespēju izmantot pieslēguma numuru Pakalpojuma saņemšanai.
2.2.Lai aizsargātu R-IUM karti no neatļautas izmantošanas, R-UIM kartei ir nodrošināts PIN un PUK kods. PIN kods (Personal Identification Number) – drošības kods, kas paredzēts Abonenta R-UIM kartes aizsardzībai no nesankcionētas lietošanas. PUK kods (Personal Unblocking Key) – drošības kods, kas paredzēts R-UIM kartes atbloķēšanai, ja R-UIM karte nobloķēta, 3 (trīs) reizes nepareizi ievadot PIN kodu.
2.3.Triatel ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt vai ierobežot Pakalpojuma sniegšanu uz laiku līdz Pakalpojuma sniegšanas atjaunošanai un/vai vienpersoniski izbeigt Triatel pakalpojumu līgumu ja:
2.3.1.1.Pakalpojums, Pieslēguma numurs vai galiekārta ir izmantota citu abonentu traucēšanai vai rada traucējumus Tīkla vai citu elektronisko sakaru tīklu darbībā, apgrūtina elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu citiem abonentiem, kā arī, ja Pakalpojuma sniegšana neatbilst citām Triatel interesēm;
2.3.1.2.Triatel ir pamatotas aizdomas par Tīkla vai Pakalpojuma prettiesisku izmantošanu, tajā skaitā, komerciāla rakstura paziņojumu („spam”) izsūtīšanu un darbībām, kas aizskar intelektuālā īpašuma tiesības u.tml.;
2.3.1.3.Pakalpojums un/vai galiekārta ir izmantota, lai sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumus trešajām personām;
2.3.1.4.Pakalpojums ir izmantots, lai nodrošinātu interneta serveri;
2.3.1.5.Abonents patstāvīgi ir pieslēdzis galiekārtai signāla pastiprinošas vai sadalošas iekārtas, ja vien signāla pastiprinošas iekārtas nav uzstādītas saskaņā ar Triatel instrukcijām un/vai rekomendācijām.
2.4.Abonentam ir aizliegts lietot Pakalpojumu, Pieslēguma numuru un/vai galiekārtu noteikumu 2.3.1.1.-2.3.1.5.punktā noteiktajām darbībām.

 

3.Pakalpojumu apmaksas kārtība
Abonents apmaksā Triatel izrakstīto Rēķinu par Pakalpojumu līdz katra Norēķinu perioda 16.datumam. Rēķinā tiek iekļauta Pakalpojuma abonēšanas maksa par kārtējo Norēķinu periodu un maksa par lejupielādēto un augšupielādēto datu apjomu iepriekšējā Norēķinu periodā, ja to paredz Abonenta izvēlētais tarifs.
4.Informācijas sniegšana
Informācija par kopējo lejupielādēto un augšupielādēto datu apjomu, kopējo summu atsevišķi katrai sesijai ir pieejama Abonentam Triatel tīmekļa vietnē https://mans.triatel.lv/‎.